GYMNASTIKSAL, TINGDAMMSKOLAN

Nybyggnad av gymnastikhall vid Tingdammsskolan i Oxie, togs i bruk HT-18.