DJUPADALSHALLEN, MALMÖ

Nybyggnad av idrottshall för Djupadalsskolan. Byggnaden ska stå klar under 2023.

Idrottshallen uppförs intill den nyligen om och tillbyggda Djupadalsskolan och dess arkitektur ansluter till skolbyggnaderna. Byggnaden får rött tegel i löpförband, plåtarbeten i kulör lika ärgad koppar, sedumtak, och fönsterutformningar som stilmässigt är i enlighet med befintliga byggnader. Taken ska täckas med sedum.

Den ljusa entréhallen leder till fyra omklädningsrum, vilka i kombination med att idrottshallen är delbar med en ridåvägg medger undervisning för två klasser parallellt. På det övre planet finns en lokal som kan användas både för teoriundervisning och fysisk aktivitet.

BTA är 1338 m2

Uppdragsgivare: Malmö Stad, Stadsfastigheter.