ANNEBERGSSKOLAN, MALMÖ

Mitt inne i Borgmästargården i Malmö har vi fått uppdraget att utforma en ny skola för årskurserna F-6. Den befintliga skolan uppfyller inte dagens behov, varför den kommer rivas för att ge plats för en modernare och större skolbyggnad. Den planeras enligt Grundskoleförvaltningens program för en treparallellig skola för 525-630 elever. I projektet ingår även en idrottshall, som även kommer användas av föreningslivet utanför skoltid.  

I söder och väster ligger med direkt anslutning till skolgården ett parkstråk. Detta grönområde gränsar utan staket till skolgårdens rikt utformade miljö, utformad av Landscape Syd AB.

Byggnadernas fasader uppförs genomgående i ett ljusbrunt, schatterat tegel. Fönster och dörrar lackas i en roströd kulör. Tvåvåningbyggnadens tak beläggs med plåt, idrottshallens låglutande tak med papp. Byggnadsvolymerna är veckade, i samma vinkel som de i norr och öster omgivande gång- och cykelvägarna. Denna veckning bryter ner skalan och bidrar till utvändiga rumsbildningar.

Intill huvudentrén i norr placeras skolrestaurangen. Detta stora rum får en dubbel rumshöjd, med fönster både åt söder och norr. I en utskjutande egen volym vid byggnadens mitt placeras slöjdsalar, samt på övre plan skolans bibliotek med utblickar och ljusinsläpp från tre väderstreck.