ANNEBERGSSKOLAN, MALMÖ

Mitt inne i Borgmästargården i Malmö har vi på uppdrag av Stadsfastigheter utformat en ny skola för årskurserna F-6, som stod klar HT 2020. Annebergsskolan är planerad som en treparallellig skola för 525-630 elever. I projektet ingår även en idrottshall, som även kommer användas av föreningslivet utanför skoltid.  

Byggnadernas fasader är genomgående utförda  i ett ljusbrunt, schatterat tegel. Fönster och dörrar är enhetligt lackade i en roströd kulör.  Byggnadsvolymerna är veckade, i samma vinkel som de i norr och öster omgivande gång- och cykelvägarna. Denna veckning bryter ner skalan och bidrar till utvändiga rumsbildningar.

Intill huvudentrén i norr finner man skolrestaurangen, med ett stort rum med dubbel rumshöjd och fönster både åt söder och norr. I en utskjutande egen volym vid byggnadens mitt ligger slöjdsalarna, samt på övre plan skolans bibliotek med utblickar och ljusinsläpp från tre väderstreck.