NYA MALMÖ LATIN

Malmö Latinskola Malmö

Om- och tillbyggnad för gymnasieskola för c:a 900 elever. Speciallokaler för bl a estetiska program.

  • 12.500 m2 LOA, varav c:a 6000 m2 nybyggnad
  • Projektkostnad c:a 250 Mkr
  • Projektet slutfört november 2013.

Nya Malmö Latin är Malmö stads stora satsning på en gymnasieskola med brett utbud och stark estetisk profil.

I samband med detta har de gamla skolbyggnaderna byggts om och genomgått en total fasadrenovering.

Tillbyggnader från 50-80-talet har ersatts med en ny byggnad med speciallokaler för musik och teater: Byggnaden innehåller bl a en stor aula för 350 personer med scen och avancerad scenteknik och även två mindre teatersalar: black boxes.

Projektet omfattar även en fullt utrustad ljudstudio, ett antal övningsrum för sång och musik. TV-studios, fotostudio och konst- och scenografiateljéer

Som ett nav i huset ligger ny matsal för hela skolan som fungerar som en foodcourt. Ovanför matsalen ligger en takterrass  som en utökning av skolgårdsytan.

I projektet ingår även en tillbyggnad till idrottshallen som rymmer 2 danssalar.

De nya byggnadsdelarna har uppförts i prefabricerad betong, sandwichelement med putsbärare samt HFD-bjälklag. Fasaderna är huvudsakligen putsade men med inslag av stora glaspartier, fasadskiva och rostfri plåt.