UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I LUND, OMBYGGNAD

Ombyggnad av en av Lunds Universitets mest kända byggnader. En kulturhistoriskt värdefull byggnad från 1903 som både är klassad som byggnadsminne och riksintresse.

Våningsplan 7 som genom åren fungerat som bokmagasin har byggts om till en modern kontorsmiljö samtidigt som byggnadens karaktärsdrag har bevarats och lyfts fram. För att bi­behålla den öppna rymden som finns i byggnaden och samtidigt tillmötesgå personalens önskemål om att få sitta i mindre rum har system­väggar av glas genomgående använts som rumsdelare. Detta har gett en hög grad av transparens men också bidragit till att stommen av gjutjärn och brehmervalven i taken fått en framträdande roll. Stor vikt har lagts vid att för­lägga modern teknik dolt för att kunna ”verka men inte synas”. Arbetet har skett i nära samarbete med antikvarierepresentanter för Lunds Universitet.