Hököpinge skola -en organism i förändring

Vi håller på och slutför förfrågningsunderlaget till en ny skola i Hököpinge i Vellinge kommun. Skolan som är en byggnad i två plan är planerad för två parallella årskurser för F-9 och kommer att ge plats för totalt ca 550 elever. Skolans layout kan liknas vid ett kugghjul eller en blomma. Till det elliptiskt formade navet i mitten dockas ett antal volymer i olika storlekar men med ett gemensamt något kantigare formspråk. Byggnadernas huvudmaterial är tegelmurar och glas.

Den elliptiska centralbyggnaden innehåller huvudentré, mediatek, administration, elevhälsa, elevcafé, studietorg, atrium, lärmiljöer samt makersspace/utställningslokaler.
Flygeln mot söder innehåller storkök, restaurang och musiklokaler.
I nordväst finns tre flyglar varav den första innehåller specialsalar för slöjd, bild, NO, teknik och hemkunskap. Den andra flyglarna innehåller lärmiljöer.
Flygelbyggnaden mot öster innehåller lokaler för idrott och föreningsliv.

”Skolan mitt i byn” är en tanke som genomsyrar projektet. Skolan ska vara en kreativ samlingsplats i samhället och en mötesplats för mångfald även utanför skoltiden. Skolan är en viktig del i demokratibygget. Byggnaden ska smälta in i och påverka omgivningen och harmoniera med den omgivande miljön.

Förslaget till Hököpinge skola har sin grund i ”Lärmiljöprogram för Vellinge kommun”. I detta dokument slås fast att barn och unga lever i en tid när världen förändras exceptionellt snabbt – i en tid präglad av genombrott, men också omställning. Banbrytande teknologier förändrar spelplanen för utbildning och yrkesliv. Det enda vi kan vara säkra på är en värld som ständigt förändras. Förändring kommer att vara ett konstant tillstånd varför också byggnation av lärmiljöer behöver revideras utifrån pedagogisk och didaktisk kompetens.

Skolan kommer få en tydligt markerad huvudentré

En mycket viktig tanke bakom skolans utformning har varit att skapa en tydlig koppling mellan den inre och yttre lärmiljön. I gårdarna som bildas mellan flyglarna ska det sprudla är kreativitet både under lektioner och fritid. Byggnadernas volymer och riktningar ska återspeglas i markplaneringen på samma sätt som utemiljön ska tillåtas att ta ett steg in i byggnadskropparna. Byggnadernas och utemiljöns utformning och detaljer ska inspirera och stimulera till en nyfikenhet och ett ständigt sökande efter kunskap.